انقلاب و عوامل پیروزی

تحول عظیم روحی از حیث شناخت وعمل
مقاومت مردم
وحدت و همبستگی بین اقشار
اسلام عامل تحول معجزه آسا
وحدت کلمه و هم پیوستگی
تحول روحی در نهضت
اتکای به اسلام و عشق به شهادت
اتکا به خدا و معنوی بودن نهضت
ایمان رمز پیروزی
عنایت خدا و قدرت معنوی
تحول روحی - معنوی
غلبه قوت ایمان بر جنود شیطانی
تحول از خوف به شجاعت
وحدت کلمه و اسلامی بودن مقصد
مسجد، سنگر الهی و بسیج مردم
نترسیدن از مرگ
اراده خدا و پیوستن همه گروهها به ملت
اتکای به اسلام و وحدت کلمه
الهی بودن مقصد، ایمان و وحدت
اتحاد همه گروهها
پیروزی مرهون تحول روحی در مردم
قدرت ایمان در برابر قدرت شیطان
اسلام خواهی مردم در جریان انقلاب
نقش اتحاد مردم در پیروزی
از خود گذشتن و به خدا پیوستن
پشت کردن بر آمال و روی آوردن به خدا
روحیه اتحاد و شهادت طلبی انقلابیون
رموز پیروزی انقلاب
همراهی خداوند با قیام مردم
به هم پیوستن ارتش و ملت
ایستادگی مردم با نثار خون
تفاوت جنور طاغوت با جنود اسلام
حاکمیت مردم اساس ادامه انقلاب
وحدت کلمه در انگیزه و مقصد
انقلاب باطنی مردم با عنایت خداوند