انقلاب و عوامل پیروزی

مقاومت مردم
وحدت و همبستگی بین اقشار
وحدت کلمه و هم پیوستگی
اتکای به اسلام و عشق به شهادت
اتکا به خدا و معنوی بودن نهضت
ایمان رمز پیروزی
عنایت خدا و قدرت معنوی
تحول روحی - معنوی
غلبه قوت ایمان بر جنود شیطانی
وحدت کلمه و اسلامی بودن مقصد
نترسیدن از مرگ
اراده خدا و پیوستن همه گروهها به ملت
اتکای به اسلام و وحدت کلمه
الهی بودن مقصد، ایمان و وحدت
اتحاد همه گروهها
پیروزی مرهون تحول روحی در مردم
قدرت ایمان در برابر قدرت شیطان
اسلام خواهی مردم در جریان انقلاب
نقش اتحاد مردم در پیروزی
از خود گذشتن و به خدا پیوستن
روحیه اتحاد و شهادت طلبی انقلابیون
رموز پیروزی انقلاب
همراهی خداوند با قیام مردم
وحدت کلمه در انگیزه و مقصد
انقلاب باطنی مردم با عنایت خداوند