جنگ‌زدگان

مهاجرین جنگ، میهمانان عزیز ما هستند
مهاجرین جنگ، در معرض امتحان
مهاجرین جنگ از همه افضل هستند
نگذارید مهاجرین جنگ، تلخی آوارگی را احساس کنند
نگذارید به جنگ‌زده‌ها بد بگذرد
همه باید به جنگ‌زده‌ها کمک کنند
سفارش جنگ‌زده‌ها به صبر و شکیبایی
رسیدگی به جنگ‌زدگان از عبادات بزرگ
پدر پیرتان ویرانی خانه های شما را ویرانی خانه خود می داند
سلام بر خواهران و برادران مهاجر