جنگ‌زدگان

مهاجرین جنگ، میهمانان عزیز ما هستند
مهاجرین جنگ، در معرض امتحان
مهاجرین جنگ از همه افضل هستند
نگذارید مهاجرین جنگ، تلخی آوارگی را احساس کنند
نگذارید به جنگ‌زده‌ها بد بگذرد
همه باید به جنگ‌زده‌ها کمک کنند
سفارش جنگ‌زده‌ها به صبر و شکیبایی
رسیدگی به جنگ‌زدگان از عبادات بزرگ
افزایش فعالیت در جهاد سازندگی
دعوت مردم عراق به همکاری با قوای ایرانی
ما مکلف به اخراج متجاوزیم
لزوم به نمایش گذاشتن حمایت از قوای مسلح در هفته جنگ
وظیفه نویسندگان و هنرمندان در هفته جنگ
توصیه دولت به خدمت
رسیدگی دولت به مصیبت دیدگان
نقش دولت در اداره امور
پدر پیرتان ویرانی خانه های شما را ویرانی خانه خود می داند
سلام بر خواهران و برادران مهاجر