هشتم شهریور 1360

خداوند خواست که رجائی و باهنر باهم به سوی او هجرت کنند
رجائی، رئیس جمهور متعهد
وضع زندگی آقای رجائی مردمی بود
رجائی معلم اخلاق بود
مقام باعث تغییر در روحیه شهید رجایی و باهنر نگردید