سید عبدالکریم هاشمی نژاد

مراتب فضل و مجاهدت شهید هاشمی نژاد پوشیده نیست
مراتب فضل و مجاهدت شهید هاشمی نژاد بر دوستانش پوشیده نیست