حقوق کیفری

حرمت نشر اکاذیب
منع دخالت دولت در امر مطبوعات
منع مصونیت قضایی اتباع بیگانه
تحریم دولت غاصب و متجاوز
ممنوعیت ربا در نظام اسلامی
شرایط اجرای حدود در نظام اسلامی
ممنوعیت ورود ربا در اقتصاد اسلامی
بغی، قیام علیه حکومت اسلامی
انفکاک مخالفت با حکومت اسلامی از قیام علیه حکومت اسلامی
منع خرید و فروش و نگهداری سلاح
حرمت تصرف در اسلحه هایی که بدست مردم افتاده
منع تعرض و حمله به قوای انتظامی
ممنوعیت گرانفروشی
رعایت عدالت و موازین شرعی در قیمت
ممنوعیت قیام علیه حکومت اسلامی
لزوم مراعات ارزاق عمومی مردم
منع اخذ ربا و لزوم اصلاح سیستم بانکداری
جواز عفو خصوصی از سوی ولی امر
جواز اعمال طبی مشروع
جواز شرعی پیوند عضو
موارد جواز حکم اعدام
حرمت گرانفروشی
ممنوعیت قاچاق اسلحه و مواد مخدر
وجوب قتل ساب النبی
فلسفه اجرای مجازاتهای اسلامی
اقدامت تامینی و تربیتی در خصوص معتادان به مواد مخدر
لزوم استرداد اموال مغضوب
منع تصرف غاصبانه اراضی
منع اهانت و تعرض به افراد
اصل شخصی بودن مجازات
لزوم رعایت امر آمر قانونی
قیام بر ضد حکومت اسلامی(بغی)
جواز دفاع مشروع
إفساد فی الارض
طرح بر اندازی حکومت
قاطعیت در اجرای حدود الهی
لزوم مقاتله و مقابله با بغات
نقش اراده و اختیار در مسئولیت کیفری
ممنوعیت توهین به مقامات دولتی
اصل مسئولیت شخصی افراد
ممنوعیت قیام مسلحانه
اهمیت و جایگاه قصاص در احکام کیفری اسلام
تاثیر فیلم و سینما در پیشگیری اجتماعی از جرم
فلسفه اجرای حدود
لزوم قاطعیت در برخورد با فساد و مفسدین
حکم بغی در فقه
منع هتک حرمت افراد در تبلیغات انتخاباتی
منع توقیف و احضار به عنف
منع استراق سمع و افشای اسرار خصوصی
منع تجاوز از دستور مقام قضایی در بازرسی منازل
إفساد فی الارض در مورد پخش مواد مخدر
منع صدور حکم کلی مبنی بر بازداشت و ورود به منزل افراد
منع تعدی به حریم خصوصی و تفتیش غیر قانونی منازل افراد
لزوم جلوگیری از تشکیل مراکز فساد
منع تظاهر به عمل حرام
ضرورت برخورد انتظامی و مجازات تشکیل دهندگان مراکز فساد
ضرورت برخورد قانونی با قضات مختلف و تشکیل دادگاه انتظامی قضات
ضرورت باسازی نظام اداره زندانها
منع مجازات مضاعف
بهره مندی مجرمین غیرمفسد از امتیاز عفو
لزوم توجه به معیارهای اسلامی
لزوم رعایت قواعد حداقل استاندارد در برخورد با زندانیان
قاعده جب،(عطف به ما سبق شدن قوانین)
ضرورت برخورد قاطع با مجرمان در چهارچوب موازین قانونی و شرعی
مجازات امساک در قتل
عدم موضوعیت دینار در مقام پرداخت دیه
لزوم تعزیر برای عاملین
پرهیز از ترحم در اجرای حدود
مخالفت شرع با افشای فسق
مقررات شهرداری