دفاع مقدس و شعارهای اصولی آن

اتحاد همه مردم در جنگ
دفاع از میهن از جان عزیزتر
ایستادگی طولانی در جنگ
جنگ علیه ظلم و تجاوز
جنگ در راس امور
لزوم توجه به جنگ و پیروزی در آن
جنگ، سر لوحه همه امور
بیرون راندن قوای دشمن
مقابله با ظلم و کفر
جنگ جنگ تا پیروزی
تلاش جوانان برای کوتاه کردن دست دشمن
آمادگی خانواده های شهدا برای دفاع
شکست عراق، مقدم بر قدس
تاختن به سوی قدس بعد از شکست عراق
هیهات از ننگ و ذلت در جنگ
نبرد با اسرائیل از راه عراق
دولت فاسد عراق مانع توجه به قدس
توطئه تقویت عراق، با شعار مقابله با اسرائیل
حل مشکلات در حل جنگ
جنگ دفاعی در راس امور
مقاومت مردم دزفول تا پیروزی
جنگ سرنوشت ساز
توجه دادن عموم به مساله جنگ
مقاومت مصیبت دیدگان تا پیروزی
دفاع مساله اصلی کشور
جنگ تا رفع فتنه از عالم
غایت، رفع فتنه
جنگ با فاسد، دستور قرآن
حفظ روحیه دفاعی، موضوع اصلی
عدم سازش مردم تا پیروزی
اهمیت جنگ بر فروع دین
سرنوشت امت اسلام در گرو جنگ
روز فداکاری و امتحان الهی
امروز روز احقاق حق
پیروزی در جنگ نه مذاکره
تردید در جنگ، خیانت است
آمادگ برای شرایط جنگی
تداوم جنگ حق و باطل