امام صادق (ع)

منع از حاکم به طاغوت
توجه دادن ارحام به اهمیت عمل در پیشگاه خداوند
ترویج دهنده مذهب
تبیین احکام اسلام
مجال برای توسعه علم فقه
بسط فقه معرف وجود حضرت