امام صادق (ع)

منع از حاکم به طاغوت
مذهب جعفری، سدی در برابر اجانب
توجه دادن ارحام به اهمیت عمل در پیشگاه خداوند
عمل فرد، منجی آخرت
ترویج دهنده مذهب
تبیین احکام اسلام
مجال برای توسعه علم فقه
اینجا کشور امام صادق است
بسط فقه معرف وجود حضرت