امامت و انسان کامل

ظل الله
انسانی نمونه
معجزه
جمع اضداد
بنده خدا
پشتوانه وحی و اسلام
عشق توحیدی
غیرقابل وصف
مقام حضرت امیر (ع)
على (ع) جامع جميع صفات متضاده‏