انسان کامل

پیامبر اسلام، متجلی به تمام اسماء و صفات
امام زمان، عصاره همه عالم
پیامبر اسلام، بزرگترین انسان کامل