آثار استضعاف و استکبار

استعمار فکری و فرهنگی
خون دل فقرا خرج نامجویی و خودکامگی
محرومیت از آثار تمدن
خیانت به بیت‌المال مسلمین
از بین‌بردن زراعت به اسم اصلاح‌ ارضی
تبعیض و بی‌عدالتی
هدر رفتن نیروهای فعاله انسانی
اسلحه و پایگاه به‌جای نفت
عدم بهره‌مندی از آثار تمدن
وابسته شدن کشور در تمام زمینه ها
ایجاد تفرقه
مسخ شخصیت فکری ملتها
پایمال‌شدن حق مظلومین
جنایت به اسم حقوق‌بشر
سلطه اقلیت ظالم بر ملیاردها انسان مظلوم
تحمیل نظام اقتصادی ظالمانه