عزاداری، روضه خوانی و فلسفه آن

علامت حلول روز انتقام مظلوم از ظالم
حفظ اسلام و مکتب
حفظ مکتب سیدالشهداء
پیش برد نهضت اسلامی
تبلیغ بر ضد طاغوت
تقویت حس شهادت دوستی
زنده نگه داشتن نهضت حسینی
حفظ نه گفتن مقابل امپراتوری ها
آگاه نمودن مردم از ظلمهای پیشین
افشاگری ظالم
لزوم حفظ شعائر سیاسی
اتصال قلوب به همدیگر
بقای مذهب و ممالک اسلامی
هماهنگی همه ملت ها
متحد کردن تمام قلوب
حفظ هماهنگی بین تمام اقشار
مجتمع کردن و جهت دهی مردم
بسیج و یکپارچگی ملتها
سوق دادن همگان به جبهه سیاسی
تهییج مردم برای اسلام
جلوگیری از آسیب دیدن کشور
سازماندهی به فعالیت سیاسی
بسیج ملت برای یک مقصد اسلامی
جنبه سیاسی، اجتماعی
ساختن جوانان شهادت طلب
اجتماع مردم تحت یک بیرق الهی
خنثی سازی توطئه قدرتهای بزرگ
ایجاد وحدت کلمه برای شروع پیروزی
لعن و فریاد بر سر ستمگران جهان
ایجاد وحدت بین مسلمین
زنده ماندن فریاد مظلوم بر سر ظالم