علل و عوامل قیام عاشورا

عدم خودباختگی در برابر اعمال رسوای دستگاه حاکمه
از بین بردن حکومت فاسد
نهضت حسینی الگوی نهضت 15 خرداد
لزوم ایستادگی در برابر حاکم جائر
اصلاح ملت
خواباندن علم یزید
استثمار ملت توسط یزید و اتباعش
قیام بر ضد رژیم ظالم
درس فداکاری بهنگام خطر اسلام
نهی از منکر
رسوا کردن حکومت جائر
اطاعت خدا
مخالفت یزید با سنت پیغمبر و نکث حرمات الهی
ممانعت از نابودی اسلام
فروریختن پایه های دستگاه بنی امیه
قیام برای اقامه عدل
شکست ابدی یزید و اتباعش
شهادت در راه عمل به وظیفه
رفع خطر سلطنتی شدن اسلام
نشان دادن چهره قبیح از اسلام
شکست اساس سلطنت طاغوتی
ممانعت از معرفی نادرست اسلام توسط بنی امیه
جلوگیری از وارونه جلوه دادن اسلام توسط بنی امیه
ممانعت از انهدام مکتب
زنده کردن مکتب
شکست دادن رژیم فاسد
آلوده شدن مکتب اسلام با اسم خلافت اسلامی
جلوگیری از بدنامی منصب خلیفه رسول الله
مقاصد اسلامی
ممانعت از برگرداندن اسلام به جاهلیت
نجات مکتب و پیشرفت اسلام
سیدالشهدا اسلام را زنده کرد
کشته شدن بر حق
شکست ظاهری و پیروزی واقعی
ایمان و عقیده
ایستادگی در برابر امپراتوری زمان
تقویت اسلام و مخالفت با ظلم
زنده نگه داشتن اسلام
محفوظ ماندن گفتن نه به امپراتوری ها
قیام برای تقویت اسلام
بیمه کردن مذهب
توجه نفوس مردم به مکتب
برچیدن ابدی بساط معاویه
احیای نماز
جنگ برای نماز
جلوگیری از انزوای اسلام و وحی
نجات بخشیدن مکتب اسلام
بریدن اصل اسلام
جلوگیری از بریدن اصل اسلام
کنار زدن جریان سفیانیان
حفظ زحمات جانفرسای نبی اکرم
مسابقه برای شهادت
مسابقه برای شهادت
اصلاح جامعه
اصلاح جامعه توسط انبیا
رسوا شدن امید و بنی امیه
گرمی و شور انفجاری عاشورا
ممانعت از وارونه نشان دادن اسلام به مردم
آموزش مقابله در برابر حکومت جائر
عدم هراس از قلت عدد در برابر حاکم جائر
جهاد در راه خدا
قصد بنی امیه بر هدم اسلام
جلوگیری از پایمالی اسلام
اطمینان از مقصد صحیح
اقامه عدل الهی
ایجاد حکومت عدل در مقابل جور
نهی از منکر و از بین بردن حکومت جور
از بین رفتن منکرات
گرفتن حکومت