کشف حجاب

آزادی زن همراه با سرنیزه!
آزادی با سرنیزه
قیام زنان علیه کشف حجاب
هتک حرمت زنان
جشن برای کشف حجاب!
کشف حجاب برای از بین بردن هویت زنان
مادری نکردن با زور و فشار
عقده‌ها زیاد بود
پرده‌ها را دریدند
کشف حجاب برای اسارت بود
تلخی کشف حجاب
علما و کشف حجاب
سرکوب علاقه‌مندان به دین
کشف حجاب، جمعیت ایران را از کار انداخت
مقاومت ها خانم ها در برابر کشف حجاب