حکومت دینی

حکومت عدالت
معنای واقعی حکومت در اسلام
پرستش، عامل تعیین کننده در جامعه
برپایی حکومت مبتنی بر عدل و انصاف
تغییر اساسی در وزارتخانه ها و ادارات
جمهوری اسلامی
بردن ذخایر دولت و گذاشتن آن در بانک ها
اسلامی بودن بازار
استقرار حکومت اسلامی عامل تحول در فرهنگ
پیاده کردن احکام اسلام به وسیله دولت موجب احقاق حق مستضعفین
تحقق عملی تحولات در نظام اسلامی
تحقق اسلام واقعی، موجب سعادت و رفاه اقشار
لزوم تغییر محتوایی رژیم
لزوم تحول در تمام دستگاههای جمهوری اسلامی
برهم زدن اقتصاد توسط شاه
لزوم تحول توامان در نظام و افراد
حاکم دولت حق ندارد به یک منطقه توجه بیشتری بکند
زحمات انبیا برای اجرای عدالت اجتماعی
قیام به قسط