تبلیغات ضد جمهوری اسلامی

اعوجاج در تبلیغات دشمن
تناقض در تبلیغات دشمن
توصیه به دانشجویان بر حفظ کتاب های شهید مطهری
شایعات گروهکهای منحرف
شایعه پراکنی دشمن در جنگ
جنگ افروزی گروههای منحرف
تفرقه افکنان، مامورین دشمن
لزوم بیان اهداف انقلاب
ضعف تبلیغات ما در جنگ
شیطنت مرفهین وابسته
تهمت تجاوز ایران به ملتها
دامن زدن به اختلافات
خرابکاری گروههای منحرف
تهدید نفاق افکنان
کارشکنی قلم به دستان
تخریب روحیه ارتش
ضرورت مقابله با منافقین
حمله به ملت مظلوم ایران با قلمهای تبلیغاتی
اتهام مفتضح رابطه ایران با اسرائیل
کمک تبلیغاتی به صدام
اتهام توحش به ایران
اغوای صدام
مغشوش جلوه دادن اخبار فتوحات
همنوایی مطرودین با بوقهای تبلیغاتی
توصیه به روشنگری بلاد مختلف در مورد جنگ
تبلیغات مضر علیه ایران
شایعه خرید اسلحه از اسرائیل
تبلیغ صلح طلبی صدام
سکوت مرگبار رسانه های استکباری
اتهام توسعه طلبی ایران
مخالفت رسانه ها با اسلام
تبلیغ رسانه های گروهی علیه ایران
دروغپردازیهای رسانه های خارجی
تخریب روحیه مردم
ادعای به خطر افتادن منطقه
تبلیغات ایران و ناکامی صدام
بی انصافی رسانه های دشمنان
لزوم جبران تبلیغات مسموم
ادعای طرفداران اسرائیل
تبلیغ خستگی ملت از جنگ
وظیفه خبرگزاری جمهوری اسلامی
ادعای اعزام کودکان به جبهه
ماهیت واقعی منتقدان جنگ
تبلیغ تلفات زیاد ایران
تبلیغات وسیع علیه ایران
تبلیغ دروغهای شاخدار
کوشش دولت برای رفاه طبقات محروم
تبلیغ علیه جمهوری اسلامی
تبلیغات همه جانبه دشمن
سکوت در برابر جنایات عراق
مقاومت مردم در کمبودها
اشکال تراشی های بیهوده
تبلیغات دامنه دار بر ضد ایران
حبس اسلام در ایران
حمایت تبلیغاتی از صدام
صحنه سازی دروغین از تلفات ایران
تبلیغات دروغین ضد اسلام و ایران
حجم تبلیغات دشمن، به انداره شکست دشمن
تبلیغات ضد ایرانی ابرقدرتها
بزرگ نمایی صدام
خیانت به حکومت اسلام
قدرتمند نشان دادن صدام
دروغپردازی برای دامن زدن به اختلافات
تبلیغ خستگی مردم از جنگ
اتهام به خطر افتادن منافع منطقه
اتهام تروریست بودن ایران
اتهام رسانه های گروهی به ایران
عدم خستگی ایران از جنگ
جنگ طلب معرفی کردن ایران