ثروت

تعدیل ثروت، صلاح جامعه
ضبط ثروت های به ناحق تصرف شده