دشمنی با اسلام ناب

امام خمینی رحمه الله پر برکت ترین نسل کوثر در جهان معاصر
دشمنی های دشمن
مردان خدا اینگونه اند
امام معتقد بود نه‌تنها با آمریکا بلکه با پرچم‌داران حمایت از آمریکا نیز باید مبارزه کرد