تفسیر قرآن

روش شناسی تفسیری امام خمینی(ره)و جایگاه آن در بین روشهای تفسیری فریقین
امام و سلوک تفسیری
نقد مکتب تفکیک درآثار امام خمینی(قسمت دوم)
قرآن از منظر عرفانی حضرت امام خمینی (ره)