لانه جاسوسی باید بسته شودلانه جاسوسی باید بسته شودجاسوس نه دیپلماتجاسوس نه دیپلماتلانه جاسوسی را گرفتندلانه جاسوسی را گرفتنددروغی به نام سفارت دروغی به نام سفارت شکست قدرت آمریکاشکست قدرت آمریکامرکز توطئه و استعمار منطقهمرکز توطئه و استعمار منطقهلانه فساد را قبضه کردندلانه فساد را قبضه کردندجوانان حماسه‌آفرینجوانان حماسه‌آفرینیا لَیْتَنی‌ کُنْتُ مَعَکُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظیماًیا لَیْتَنی‌ کُنْتُ مَعَکُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظیماً آخرین طرح ها صفحه 3