ذخایر اسلامذخایر اسلاموجه تسمیه «لیله القدر»وجه تسمیه «لیله القدر»صاحب قدرصاحب قدرمعنای حقیقی روزهمعنای حقیقی روزهبدبختی یک مملکت اسلامیبدبختی یک مملکت اسلامیپشتیبان شما خداستپشتیبان شما خداستوابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشیدانَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمانَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکماسلام، مکتب تحرکاسلام، مکتب تحرک آخرین طرح ها صفحه 3