از عربده آمریکا نترسیداز عربده آمریکا نترسیدحجاب عارفحجاب عارفپابوس شه طوسپابوس شه طوسبر سر کوی دوستبر سر کوی دوستما آماده‌ایم...ما آماده‌ایم...اگر به قرآن عمل نکنیم، کتاب ما نیستاگر به قرآن عمل نکنیم، کتاب ما نیستقرآن، سفره‌ای گسترده برای تمام بشرقرآن، سفره‌ای گسترده برای تمام بشرتلاشِ نافرجامتلاشِ نافرجاممی‌خواهند ملت را از اسلام جدا کنندمی‌خواهند ملت را از اسلام جدا کنند آخرین طرح ها صفحه 3