شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکاشرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکاآیه وحدتآیه وحدتجایی برای شرقزده و غربزده نیستجایی برای شرقزده و غربزده نیستهمت والای ملت ایرانهمت والای ملت ایرانگرفتاری ماگرفتاری مامبارزه برای حکومت حقمبارزه برای حکومت حقما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیمخرید حجخرید حجزیستن با استقلال و آزادیزیستن با استقلال و آزادی آخرین طرح ها صفحه 3