ایران از خود شماستایران از خود شماستاگر روحانیت جلودار انقلاب نبوداگر روحانیت جلودار انقلاب نبودروحانیت متعهدروحانیت متعهدپایگاه محکم اسلامپایگاه محکم اسلامدانشجو، خدمتگزار مملکتدانشجو، خدمتگزار مملکتشهدای حوزه و روحانیتشهدای حوزه و روحانیتتعهد سرختعهد سرخهمه از حب دنیاستهمه از حب دنیاستمادر بتهامادر بتها آخرین طرح ها صفحه 3