اگر مردم باشنداگر مردم باشندهنر صیقل دهنده اسلام ناب محمدیهنر صیقل دهنده اسلام ناب محمدیهنر زیبا و پاکهنر زیبا و پاکضد انقلابِ امروزضد انقلابِ امروزایران هیچ اعتنا به آمریکا نمی‌کندایران هیچ اعتنا به آمریکا نمی‌کندنظر امام درباره «حذف شرط مرجعیت رهبر»نظر امام درباره «حذف شرط مرجعیت رهبر»سوء مدیریت و ضعف فکر و عملسوء مدیریت و ضعف فکر و عملوابستگی ذلت باروابستگی ذلت بارماموریت برای وطنماموریت برای وطن آخرین طرح ها صفحه 3