با قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماضبا قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماضاخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویداخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویدبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبه دنبال توسعه روابط با آمریکابه دنبال توسعه روابط با آمریکاامام، میراث فرهنگی نیستامام، میراث فرهنگی نیستمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرارزش آنها در خدمت بودارزش آنها در خدمت بودبهشتی یک ملت بودبهشتی یک ملت بودبا فضلش، نه عدلشبا فضلش، نه عدلش آخرین طرح ها صفحه 3