شما مسلم نیستید، منافقیدشما مسلم نیستید، منافقیدبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدحرم آمریکاییحرم آمریکاییمنتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدمنتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدزیر بار ذلت نمی‌رویم...زیر بار ذلت نمی‌رویم...حج بی‌برائت، حج نیستحج بی‌برائت، حج نیستاینجا صحبت عشق است و عشق...اینجا صحبت عشق است و عشق...قمی هستم و به قم افتخار می‌کنمقمی هستم و به قم افتخار می‌کنمحکم تنفیذ ریاست جمهوری دکتر بنی‌‍صدرحکم تنفیذ ریاست جمهوری دکتر بنی‌‍صدر آخرین طرح ها صفحه 3