یک روزی‌ باید جواب بدهیمیک روزی‌ باید جواب بدهیماز خلیج فارس بیرون رَویداز خلیج فارس بیرون رَویداگر در جوانی انسان مهذب شد، شداگر در جوانی انسان مهذب شد، شدجان جهان!جان جهان!خاتم ولایتخاتم ولایتمژده ای دوستمژده ای دوستتن به ذلت نمی دهیمتن به ذلت نمی دهیمما خودمان را نساختیم...ما خودمان را نساختیم...شفا ز میخانهشفا ز میخانه آخرین طرح ها صفحه 3