با قدرتمندی پیش برویدبا قدرتمندی پیش برویدشرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکاشرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکاامت واحدامت واحدفریاد علیه ظالمینفریاد علیه ظالمینمنتظر آمریکامنتظر آمریکاقدرت نهضت الهیقدرت نهضت الهیدست رد به سینه قدرتهای شیطانیدست رد به سینه قدرتهای شیطانی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی