بخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیدظلم بر بشرظلم بر بشرقدرت ملتقدرت ملتمشغول جنایتمشغول جنایتقدرت اسلامقدرت اسلامحفظ قدرت ایمانحفظ قدرت ایماناجازه دخالت نمی دهیم...اجازه دخالت نمی دهیم...ما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمهشدار انتخاباتی امام!هشدار انتخاباتی امام! ابرقدرتها صفحه 2