امت واحدامت واحدفریاد علیه ظالمینفریاد علیه ظالمینمنتظر آمریکامنتظر آمریکاقدرت نهضت الهیقدرت نهضت الهیدست رد به سینه قدرتهای شیطانیدست رد به سینه قدرتهای شیطانی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی