ایران جای تاخت و تاز دشمنان نیستایران جای تاخت و تاز دشمنان نیستبا قدرتمندی پیش برویدبا قدرتمندی پیش بروید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی