قدرت ایمانی

باید برای آزادی قدس از مسلسلهای متکی بر ایمان و قدرت اسلام استفاده و بازیهای سیاسی را که از آن بوی سازشکاری و راضی نگه داشتن ابرقدرتها به مشام می‌رسد کنار گذاشت. ۱۰ مرداد ۱۳۶۰

یجب استخدام الرشاشات المعتمده علی الإیمان وقوه الإسلام لتحریر القدس و رفض الالاعیب السیاسیه التی تشتم منها رائحه و المصالحه و إرضاء القوی الکبری. ۳۰ رمضان ۱۴۰۱

In order to save Jerusalem doctrines based on faith and the power of Islam must be used and the political games which smack of compromising with and pleasing the superpowers discarded. 1 August 1981

دریافت طرح
اشتراک قدرت ایمانی
کلیدواژه:
امام خمینیتوصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیاسلام مکتب قیام و مبارزهایمان به خدافلسطینروز جهانی قدسمبارزهصهیونیسمقدرت دفاعیقدرت موشکیقدرت جمهوری اسلامیقدس شریفمبارزه با استکبارقدرتایمانمبارزه علیه اسرائیلیمنمبارزه مسلحانهدعوت به مبارزهرژیم صهیونیستیحماس