ای فقهای شورای خبرگان مسئولیتی را قبول کردید که در راس همه مسئولیت هاستای فقهای شورای خبرگان مسئولیتی را قبول کردید که در راس همه مسئولیت هاستتوصیه به نمایندگان خبرگان رهبری/ مراقب نفوذی های بیت خود باشیدتوصیه به نمایندگان خبرگان رهبری/ مراقب نفوذی های بیت خود باشیدآقای جنتی لیاقت برای همه مسائل را دارندآقای جنتی لیاقت برای همه مسائل را دارندمسامحه در انتخاب خبرگان، امری جبران ناپذیرمسامحه در انتخاب خبرگان، امری جبران ناپذیر عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی