کلید خوشبختی یا بدبختیکلید خوشبختی یا بدبختیآغاز تربیتآغاز تربیتاز دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌هااز دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌هاپدر و مادرها الگوی بچه‌هاپدر و مادرها الگوی بچه‌هاحاضرم ثواب تمام عباداتم را با تو عوض کنمحاضرم ثواب تمام عباداتم را با تو عوض کنمحمله اجانب به حوزه و دانشگاهحمله اجانب به حوزه و دانشگاهتعلیم به دور از تربیتتعلیم به دور از تربیت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی