از دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌ها

اگر مادرها بنا را بگذارند که محیط خانواده یک محیط محبت و محیط اسلامی باشد، بچه وقتی که دید پدر و مادر کارهای اسلامی می‌کنند، اخلاق خوب دارند، سازش آنها با هم خوب است، اینها خوب بار می‌آیند. به خلاف اینکه اگر دیدند که جنگ و نزاع است، یک خانه مبدل می‌شود به میدان جنگ، یا خدای نخواسته محیط، محیط معصیت است، بچه قهراً این طور بار می‌آید. بنا بر این، از دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌ها. ۱۱ تیر ۱۳۵۸

إذا ارادت الامهات ان یجلعن جو الاسره جو محبَّهٍ ووئام وتمسّک بالإسلام، فإنّ الطفل إذا رای ابویه متوادَّین یعملان بالإسلام یتربّی علی ما یری، فَتَوادُّهما حسن وعلوّ اخلاقهما حسنه، وهذا وذاک یُوثِّر فیه خیرا. بخلاف رویته النزاع والجدال اللذین یبدّلان الدار إلی ساحه حرب کلّ یوم بین الزوجین، وبخلاف عیشه فی جوّ معصیه -لا سمح اللّه- تتوفّر علیه وسائل المعصیه واسبابها، فلابدَّ ان یتاثر بها، وینشا علیها. فسعاده الاطفال تمتدّ مِن احضانکنّ.  ۷ شعبان ۱۳۹۹

Mothers should so bring about a family environment that the child is automatically brought up properly in such an environment. That is the family environment ought to be one of kindness; one that is Islamic. When the child sees that its parents are following Islamic principles in the things they do, that they are good-nurtured, and are compatible and behave good-naturedly with one another, they grow up properly. On the contrary, if they see that the house turns into a battlefield, or God forbid, the environment is sinful, they will naturally grow up like this. Therefore, the well-being of children begins from the mother's lap. July 2, 1979

دریافت طرح
اشتراک از دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌ها
کلیدواژه:
اخلاقامام و خانوادهمادرانتربیت انسانتعلیم و تربیت