اعجوبه خلقتاعجوبه خلقتولادت انسان کاملولادت انسان کاملفارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!میلاد امانت دار وحیمیلاد امانت دار وحینمونه ای در همه ابعادنمونه ای در همه ابعادمظهر همه عدالتهامظهر همه عدالتها عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی