دنیا خواهی و آخرت جوییدنیا خواهی و آخرت جوییامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندومامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندوممبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودواللّه ولیّ التوفیقواللّه ولیّ التوفیق عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی