مردم حاضرندمردم حاضرندهمین مردمهمین مردممایه افتخارمایه افتخارپشتیبانی مردمپشتیبانی مردمخروج از بن‌بستخروج از بن‌بستحضور ملتحضور ملتمردمِ مسلم مردمِ مسلم نقش مردمنقش مردمامام بزرگوار ما | امیدوار به مردمامام بزرگوار ما | امیدوار به مردم مشارکت مردم صفحه 2