تبلیغات در مطبوعات خارجیتبلیغات در مطبوعات خارجیآموزش خرابی و فسادآموزش خرابی و فسادتو دیگر چیزی برای ما نگذاشتیتو دیگر چیزی برای ما نگذاشتیعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندبنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهندبنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهندخرج پهلوی از کیسه ملتخرج پهلوی از کیسه ملتمامور انتقاممامور انتقامترس پهلوی از دانشگاهترس پهلوی از دانشگاهاتلاف سرمایه انسانی در دوره پهلویاتلاف سرمایه انسانی در دوره پهلوی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی