ملت ما همه سربازندملت ما همه سربازندواللّه ولیّ التوفیقواللّه ولیّ التوفیقکمک به این پیکار مقدسکمک به این پیکار مقدسهیهات منا الذلههیهات منا الذلهانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌمقابله جهان اسلام با اسرائیلمقابله جهان اسلام با اسرائیل عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی