بخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیدقیام برای خداقیام برای خدارو به زوالرو به زوالهر دو پیروزیهر دو پیروزیوعده قطعیوعده قطعیهمراه مردان فداکارهمراه مردان فداکارمنطق اقلیتمنطق اقلیتپشتیبان صهیونیست‌هاپشتیبان صهیونیست‌هاآه مظلومانآه مظلومان مبارزه علیه اسرائیل صفحه 2