درود بر مردان خدادرود بر مردان خداقدرت ایمانیقدرت ایمانیسیاست‌بازان خودفروختهسیاست‌بازان خودفروختهمقاومت اسلامیمقاومت اسلامیحماسه مقاومتحماسه مقاومتروز قدس روز اسلامروز قدس روز اسلامبخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیدقیام برای خداقیام برای خدارو به زوالرو به زوال مبارزه علیه اسرائیل صفحه 2