وصیت امام | ارزشمندترین مقصد و مقصودوصیت امام | ارزشمندترین مقصد و مقصودوصیت امام | قدر نعمت بزرگوصیت امام | قدر نعمت بزرگوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام |‌ ارزیابی دقیقوصیت امام |‌ ارزیابی دقیقوظیفه همگانیوظیفه همگانیرمز پیشرویرمز پیشروی حمایت مردم حمایت مردممایه افتخارمایه افتخارپشتیبانی مردمپشتیبانی مردم جمهوری اسلامی صفحه 2