اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورداگر این جمهوری اسلامی شکست بخوردجوانان، پشتیبان حرکت کشورجوانان، پشتیبان حرکت کشوراین ایران را نمی‌خواهنداین ایران را نمی‌خواهندشکست همه مسلمین در همه اعصارشکست همه مسلمین در همه اعصارکارمندان امام زمان(ع)کارمندان امام زمان(ع)به رنگ اسلامبه رنگ اسلاموفادار بمانیدوفادار بمانیدما ادعایی نداریمما ادعایی نداریماگر مردم باشنداگر مردم باشند جمهوری اسلامی صفحه 2