این ایران را نمی‌خواهنداین ایران را نمی‌خواهندشکست همه مسلمین در همه اعصارشکست همه مسلمین در همه اعصارکارمندان امام زمان(ع)کارمندان امام زمان(ع)به رنگ اسلامبه رنگ اسلاموفادار بمانیدوفادار بمانیدما ادعایی نداریمما ادعایی نداریماگر مردم باشنداگر مردم باشنداسلامی بودن جمهوری اسلامیاسلامی بودن جمهوری اسلامیمدیون آنهاییممدیون آنهاییم جمهوری اسلامی صفحه 2