وفادار بمانیدوفادار بمانیدما ادعایی نداریمما ادعایی نداریماگر مردم باشنداگر مردم باشنداسلامی بودن جمهوری اسلامیاسلامی بودن جمهوری اسلامیمدیون آنهاییممدیون آنهاییمحفظ جمهوری اسلامیحفظ جمهوری اسلامیاظهار حیاتاظهار حیاتمبارک باد بر شما روزی که با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودیدمبارک باد بر شما روزی که با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودیدشعر/ این عید سعید عید اسعد باشد/ 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران مبارکشعر/ این عید سعید عید اسعد باشد/ 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران مبارک جمهوری اسلامی صفحه 2