کارمندان امام زمان(ع)کارمندان امام زمان(ع)به رنگ اسلامبه رنگ اسلاموفادار بمانیدوفادار بمانیدما ادعایی نداریمما ادعایی نداریماگر مردم باشنداگر مردم باشنداسلامی بودن جمهوری اسلامیاسلامی بودن جمهوری اسلامیمدیون آنهاییممدیون آنهاییمحفظ جمهوری اسلامیحفظ جمهوری اسلامیاظهار حیاتاظهار حیات جمهوری اسلامی صفحه 2