دخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استدخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استولایت فقیه جلوی استبداد را می گیرد ولایت فقیه جلوی استبداد را می گیرد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی