ذخایر اسلامذخایر اسلاممسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادتتکلیف در قیام سیدالشهداتکلیف در قیام سیدالشهداحفظ مساجد تکلیف استحفظ مساجد تکلیف استششم فروردین ۶۸، وقتی امام آرزوی مرگ کرد!ششم فروردین ۶۸، وقتی امام آرزوی مرگ کرد! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی