حکم تنفیذ ریاست جمهوری دکتر بنی‌‍صدرحکم تنفیذ ریاست جمهوری دکتر بنی‌‍صدرعزل بنی‌صدرعزل بنی‌صدربا انتخاب شما، خداوند متعال بر ما منت نهادبا انتخاب شما، خداوند متعال بر ما منت نهادمنتخب مردم و خدمت صادقانه، با تعهد و روشن‌بینیمنتخب مردم و خدمت صادقانه، با تعهد و روشن‌بینی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی