مشروعیت رئیس جمهورمشروعیت رئیس جمهورحکم تنفیذ ریاست جمهوری دکتر بنی‌‍صدرحکم تنفیذ ریاست جمهوری دکتر بنی‌‍صدرعزل بنی‌صدرعزل بنی‌صدربا انتخاب شما، خداوند متعال بر ما منت نهادبا انتخاب شما، خداوند متعال بر ما منت نهادمنتخب مردم و خدمت صادقانه، با تعهد و روشن‌بینیمنتخب مردم و خدمت صادقانه، با تعهد و روشن‌بینی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی