عزل بنی‌صدرعزل بنی‌صدرخداوند متعال بر ما منت نهاد که افکار عمومی را برای انتخاب رئیس جمهوری متعهد و مبارز هدایت فرمودخداوند متعال بر ما منت نهاد که افکار عمومی را برای انتخاب رئیس جمهوری متعهد و مبارز هدایت فرمودبخشی از حکم تنفیذ دومین دوره ریاست جمهوری آیت الله خامنه ایبخشی از حکم تنفیذ دومین دوره ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی