خروج از بن‌بستخروج از بن‌بستحضور ملتحضور ملتامام بزرگوار ما | امیدوار به مردمامام بزرگوار ما | امیدوار به مردمملت مشکل‌گشاملت مشکل‌گشا عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی