همانطور که درس خواندن برای خدا ثواب و اجر دارد، گاهی وقتها تعطیل درس و اشتغال به یک مطلب مهمی هم ارزنده است پیش خداهمانطور که درس خواندن برای خدا ثواب و اجر دارد، گاهی وقتها تعطیل درس و اشتغال به یک مطلب مهمی هم ارزنده است پیش خداهمه سعادت عالم در لیله القدر نازل شده است.ان شاالله لیله القدر را دریابیمهمه سعادت عالم در لیله القدر نازل شده است.ان شاالله لیله القدر را دریابیمراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدرراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدردنبال این باشیم که ان شا الله "لیله القدر" را دریابیم.دنبال این باشیم که ان شا الله "لیله القدر" را دریابیم. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی