شب عبودیت

در شب قدر، مسلمانان با شب زنده داری و مناجات خود از قید بندگی غیر خدای تعالی که شیاطین جن و انسند، رها شده و به عبودیت خداوند در می‌آیند. 10 مرداد 1360

إن المسلمین یتحررون فی لیله القدر من عباده غیر الله تعالی ای شیاطین الإنس والجن من خلال العباده ومناجاه الله تعالی ویدخلون فی عباده الله. ۳۰ رمضان ۱۴۰۱

At the night of Gadr Muslims can set themselves free from the bondage of other than God: that is the devils from among the djinns and human beings, and yield in to God's servitude by keeping vigil and saying prayers. 1 August 1981

دریافت طرح
اشتراک شب عبودیت
کلیدواژه:
امام خمینیعبادترمضانعبودیتشب قدرادعیه و مناجاتماه رمضانلیله القدردعانماز شبشب زنده داری