باده‌ی عشقباده‌ی عشقعاشق دوست ز رنگش پیداستعاشق دوست ز رنگش پیداستاحیاگر مکتباحیاگر مکتبدر صف شهدای کربلادر صف شهدای کربلا‏من جان نمی‌دهم، مگر اندر هوای دوست‏‏من جان نمی‌دهم، مگر اندر هوای دوست‏هدف قیامهدف قیامدیدار یار حاصل سر نهان ماستدیدار یار حاصل سر نهان ماست عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی