باده‌ی عشق

آنکه از باده‌ی عشق تو لبی تازه نمود
ملک هستی بر چشمش پر کاهی نبود

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک باده‌ی عشق
کلیدواژه:
شعردیوان امامماه محرمدیوان اشعارحرم امام حسین (ع)