اعتماد به همت جواناناعتماد به همت جوانانبیدار بشوند جوانهای مابیدار بشوند جوانهای مامعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدآماده برای شهادتآماده برای شهادتجوانان حماسه‌آفرینجوانان حماسه‌آفرینمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیاز اختلاف بپرهیزیداز اختلاف بپرهیزید جوانان پس از انقلاب صفحه 2