اگر بخواهیم می‌توانیماگر بخواهیم می‌توانیمخودتان را برای مبارزه آماده کنیدخودتان را برای مبارزه آماده کنیدبه مناسبت روز بزرگداشت شهدابه مناسبت روز بزرگداشت شهدا عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی