مصداق کامل ایثار و خلوصمصداق کامل ایثار و خلوصارتش و نیروهای سپاهی و بسیجی ها مظلومانه و با کمترین امکانات جنگیدندارتش و نیروهای سپاهی و بسیجی ها مظلومانه و با کمترین امکانات جنگیدنداگر مسئولین نظام از بسیجیان غافل شوند، در آتش دوزخ خواهند سوختاگر مسئولین نظام از بسیجیان غافل شوند، در آتش دوزخ خواهند سوخت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی