از برکات خداونداز برکات خداوندخود بسیجی‌امخود بسیجی‌امتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندبسیج سازندگیبسیج سازندگیبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج منحصر به ایران نیستبسیج منحصر به ایران نیستبسیج طلبه و دانشجو؛ پاسدار اصول نه شرقی نه غربیبسیج طلبه و دانشجو؛ پاسدار اصول نه شرقی نه غربیبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهبسیجیان خدابسیجیان خدا بسیج صفحه 2