تمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشند

ملتی که در خط اسلام ناب محمدی(ص) و مخالف با استکبار و پول‌پرستی و تحجّرگرایی و مقدس‌نمایی است، باید همه افرادش بسیجی باشند. ۲ آذر ۱۳۶۷

إن الشعب الذی یحث الخطی علی نهج الإسلام المحمدی الاصیل(ص) ویناهض الاستکبار وعباده المال والتحجرو القداسه الزائفه، یجب ان یکون جمیع ابنائه من‏ التعبویین. ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۹

All the members of a nation, which is in the line with the pure Muhammadan(s) Islam and opposing the arrogance, money-worship, narrow-mindedness, and sanctimoniousness, must be basijis(mobilized). November 23, 1988

دریافت طرح
اشتراک تمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشند
کلیدواژه:
بسیجبسیج و مسئولیت‌هامسئولیت ملتاسلام ناب و اسلام آمریکائیروحانی‌نماها و مقدس مآب‌هامبارزهسرمایه داریمبارزه با استکبارملت ایران