حمایت مردم حمایت مردممایه افتخارمایه افتخارمردمِ مسلم مردمِ مسلم نقش مردمنقش مردمامام بزرگوار ما | امیدوار به مردمامام بزرگوار ما | امیدوار به مردم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی