از برکات خداونداز برکات خداوندبسیج الهیبسیج الهیغضب و خشم بر دشمنانغضب و خشم بر دشمنان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی