بسیج الهی

خدای تبارک و تعالی به داد کشور ما رسید، به داد ملت ما رسید و شما جوان‌ها را بسیج کرد، که حفظ کنید این کشور را و دست رد به سینه تمام شیاطین و قدرتمندان بزنید و شما پیروز هستید. ۱۸ اسفند ۱۳۶۰

 کان الله تعالی فی عوننا وعون البلاد وهدی الشباب لتعبئه انفسهم تعبئه الهیه لیحفظوا هذه البلاد ویردوا کید الشیاطین واصحاب السلطه الی نحورهم. فانتم المنتصرون. ۱۳ جمادی الاول ۱۴۰۲

God, the Most Blessed and Exalted, came to our aid, to the aid of our country and our nation. The Almighty God mobilized you, the young Basiji(volunteer paramilitary forces), and made this mobilization a divine one to safeguard this country and reject all evils and powers. And you are victorious. March 9, 1982

دریافت طرح
اشتراک بسیج الهی
کلیدواژه:
پیروزی انقلاببسیجبسیج و پیروزی انقلاببسیج و جنگ تحمیلیانقلاب و عوامل پیروزی