22 بهمن روز پیروزی22 بهمن روز پیروزیقدرت اسلامقدرت اسلامهدیه الهیهدیه الهیثمره خون شهیدانثمره خون شهیدانبه دست مردمبه دست مردمایستاده مثل سروایستاده مثل سروحفظ قدرت ایمانحفظ قدرت ایمان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی