آمریکا به چه حقی در مقدرات دیگر کشورها دخالت میکند؟آمریکا به چه حقی در مقدرات دیگر کشورها دخالت میکند؟اگر مسلمین جهان با هم متحد میشدند...اگر مسلمین جهان با هم متحد میشدند... عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی