چه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطین

چه ننگ است برای دولتهای اسلامی که با در دست داشتن شریان حیاتی ابرقدرتهای جهان بنشینند و تماشاگر باشند که آمریکا ابرجنایتکار تاریخ، یک عنصر فاسد بی‌ارزش را در مقابل آنان علم کند و با عده‌ای ناچیز عبادتگاه مقدس و قبله گاه اول آنان را از آنان غصب نموده و با کمال وقاحت در مقابل همه آنان قدرت‌نمایی کند. و چه شرم‌آور است سکوت در مقابل این فاجعه بزرگ تاریخ. 25 فروردین 1361

و ای عار علی الحکومات الإسلامیه ان تقعد رغم امتلاکها شریان حیاه القوی العظمی العالمیه و تتفرج علی ما تفعله امیرکا زعیمه الإجرام فی التاریخ و تنصب عنصرا فاسدا لا قیمه له مقابلها. و تغصب بعدد قلیل البیت المقدس و قبله المسلمین الاولی، و تستعرض بکل وقاحه عضلاتها امامهم. و ما اخجل السکوت امام هذه الفاجعه التاریخیه الکبری. ۱۹ جمادی الثانی ۱۴۰۲

How disgraceful it is for Islamic governments to sit and watch the US, this arch-criminal of history, to hoist a corrupt and valueless element to rule over Muslims despite their hold on the vital artery of the world superpowers, usurping the sacred place of worship and the first Qibla of Muslims, displaying power brazenly in front of them. How shameful is the silence against this immense disaster of history. 25 April 1982

دریافت طرح
اشتراک چه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطین
کلیدواژه:
امام خمینیآمریکا، سردمدار استکبار جهانیاسرائیل و امت اسلامیامت اسلامیاسلام ناب و اسلام آمریکائیاسلام آمریکاییحج و امت اسلامیاسرائیلفلسطینآمریکا