درس ایثار در عید قربان

امید است مسلمانان جهان و زمامدارانشان از این عید قربانی و ایثار درس فداکاری و از خود گذشتگی را در راه حاکمیت مرام مقدس توحید و اسلام راستین فراگرفته و عظمت از دست رفته خود را با کمک الهی بازیابند. ۲۷ مرداد ۱۳۶۵

آمل ان یستلهم المسلمون وحکامهم التضحیه والتفانی فی سبیل الاهداف المقدسه للاسلام الاصیل من عید التضحیه والفداء ویستعیدوا عظمتهم ومجدهم المفتقد بالمعونه الربانیه. ۱۲ ذی الحجه ۱۴۰۶

It is hoped that from this feast of sacrifice and devotion, the Muslims of the world and their rulers would learn the lesson of sacrifice and selflessness for the sovereignty of the sacred doctrine of monotheism and the authentic Islam and that they could regain their lost glory. August 18, 1986

دریافت طرح
اشتراک درس ایثار در عید قربان
کلیدواژه:
جهان اسلامکارگزاران نظام اسلامیامت اسلامیعید قربان