رمز پیشرویرمز پیشرویمردم حاضرندمردم حاضرندهمین مردمهمین مردم حمایت مردم حمایت مردممایه افتخارمایه افتخارپشتیبانی مردمپشتیبانی مردمخروج از بن‌بستخروج از بن‌بستحضور ملتحضور ملتمردمِ مسلم مردمِ مسلم انقلاب اسلامی مردم صفحه 2